Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

justshineon
Reposted fromshakeme shakeme viaweakness weakness
justshineon
Reposted fromcouples couples viaSenyia Senyia
5763 c389 500
Reposted fromunco unco viaponurykosiarz ponurykosiarz

April 15 2017

justshineon
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viamirosia mirosia
justshineon
4844 5087
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamirosia mirosia
justshineon
4335 b451
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaulepszaj ulepszaj
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viaulepszaj ulepszaj
justshineon
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit viaeternaljourney eternaljourney
justshineon
0996 f6ed

March 12 2017

justshineon
6799 3f92
Reposted fromdailylife dailylife
justshineon
6824 6caa
Reposted fromdailylife dailylife
justshineon

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viadailylife dailylife
justshineon
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
justshineon
8277 a448
Reposted frommaryann maryann vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
justshineon
2684 fa9d
Reposted fromaniczorka aniczorka viadotknij dotknij
justshineon
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
justshineon
Kiedy zapytają mnie o szczęście opowiem im o Tobie.
justshineon
Reposted byekatierinasentymentalnaPokobiecemustaystrongangierudgierdfeelfree
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl